Regulamin

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów u Gąsieniców zwanych dalej “Obiektem” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów u Gąsieniców.

2. DOBA HOTELOWA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe, od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.
 4. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie o kolejną dobę hotelową.

3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, wymagana jest przedpłata (zadatek) w wysokości 50% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji lub innym uzgodnionym indywidualnie. Brak zaliczki powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 7. Zadatek nie jest bezzwrotny chyba, że zostaną ustalone inne zasady anulacji, które będą zaznaczone w potwierdzeniu rezerwacji przesłanej do Gościa.
 8. W poszczególnych okresach mogą obowiązywać inne polityki anulacji. Gość zostanie o nich poinformowany w trakcie dokonywania wstępnej rezerwacji.
 9. Anulowanie rezerwacji można dokonać wysyłając wiadomość na adres e-mail: ugasienicow@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 667 151 555.
 10. W momencie zameldowania obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej Gości na kwotę stanowiącą równowartość depozytu, który naliczany jest dodatkowo do ceny zakwaterowania. Wysokość depozytu wynosi 500 zł.
 11. Depozyt zostanie zwrócony w dniu wymeldowania po wcześniejszym sprawdzeniu stanu apartamentu. Jeżeli stwierdzi się naruszenie stanu apartamentu depozyt nie podlega zwrotowi.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Gość powinien zawiadomić Pracownika Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.

7. CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

8. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego obiektu. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 2. Za zgubienie kluczy do apartamentu pobierana jest opłata 50 zł brutto/ 1 komplet.
 3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych tj. Apartamenty u Gąsieniców działająca pod firmą Apartamenty u Gąsieniców Daniel Gąsienica-Daniel , mająca siedzibę 34-500 Zakopane, ul. Oberconiówka 14D posiadająca nr NIP: 7361191947, REGON: 381859320 informuje, że:

 1. w sytuacji wskazania danych osobowych przez klientów ich administratorem staje się wskazana firma, która prowadzić będzie operacje przetwarzania danych w zakresie wymaganym treścią umowy zawartej z klientem lub wymogami przepisów prawa;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu zrealizowania zawartej umowy, w tym wystawienia imiennej faktury VAT i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu przyjęcia do realizacji roszczenia reklamacyjnego, gdzie mogą być one wówczas przekazane podmiotom realizującym zgłoszenie reklamacyjne, którzy zapewniają wymagany poziom ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
 4. podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy zawartej pomiędzy stronami, brak danych uniemożliwi prawidłową realizację umowy (brak ewentualności wystawienia imiennej faktury VAT, brak możliwości dokonania rezerwacji, zrealizowania roszczenia reklamacyjnego);
 6. osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec  sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ich podania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, co związane jest także z obowiązującymi terminami związanymi z roszczeniami reklamacyjnymi;
 9. dane osobowe zawarte w dokumentach fiskalnych lub dokumentach pracowniczych przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja